Maandelijks archief: december 2013

Geld is de basale oorzaak van alle shit in de wereld?

geld

 

 

 

 

 

Nee, degenen die deze uitspraak doen, projecteren hun perceptie op geld. De projecties zijn niet de waarheid van geld, maar de geïnterpreteerde werkelijkheid van degenen die projecteren. Geld is niet de basale oorzaak, de wortel, van alle shit in de wereld. Onze geroofde levenstoegang is de basale oorzaak, de wortel, van alle shit. En het in Hier-en-Nu ligt de toegang tot leven (onderdak, voeding, etc.) opgeslagen in geld.

Welke transformatie heeft er plaatsgevonden als geld in het Hier-en-Nu verdwijnt? Er is dan niets, helemaal niets getransformeerd. En geld zal vervangen worden door een ander machts- en controlemiddel. Dat middel is er AL: onze gestolen levenstoegang.

Wat hebben we allemaal NODIG?: toegang tot leven (onderdak, voeding, etc.). Geef dus iedereen voldoende en hetzelfde bedrag aan toegangsgeld. Dan is er geen armoede meer en is er geen rijkdom meer in de oude betekenis van deze concepten.

Laat geld weg en dan? Is de verziekte psyche van mensen dan geheeld? Hebben de armen dan een dak boven hun hoofd en voeding? Nee, want de toegang tot Leven is ook dan nog steeds in beslag genomen. Alle huidige structuren en instituten zijn erop gericht om jou te offeren (en mij natuurlijk ook).

Het gaat om onze levenstoegang. Claim je levenstoegang terug. Vrije en onbelast(end)e levenstoegang is onze natuurlijke bescherming tegen machtsmisbruik door, en controle van anderen.

Dus nu weet je waarom je geen levenstoegang hebt. Claim je levenstoegang terug.

Projecties vanuit het oude paradigma kijkend naar geld
– zolang iemand geld heeft, is er iemand anders die geen geld heeft: dus ja geld is gebrek en ongelijkheid. Einde van het verhaal.
– leef zo onthecht van geld als je kunt totdat het zover is dat geld verdwijnt… enkel en alleen praten over het veranderen van ruilmiddel of de manier waarop we handelen om iets te bewerkstelligen, gaat helemaal niets betekenen.
– wat in godsnaam denk je waarover ik praat? Het gehele systeem gaat over banen, scholen, ziekenhuizen, politie, de krijgsmacht, regering… het is ALLEMAAL oplichting.
– je wilt in dit systeem door blijven gaan met je idee van ruilmiddel en zoals ik zei is dat een beperkte manier van denken en niet mogelijk.
– dit is wat liefde en samenleven met ruilmiddel brengt ok… dat wordt corruptie genoemd (waarbij een foto van de paus gevoegd werd…).
– als je over geld praat, ben ik niet geïnteresseerd: het is oplichting zoals verder alles in deze wereld en zolang geld bestaat zal er GEEN nieuw paradigma zijn ok, slechts meer gebrek… je doet kwalitatief goede brandstop in een kapotte auto??? Het systeem moet ineenstorten omdat we alleen dan een nieuw kunnen creëren.
– echt als je er zo over denkt dan wens ik je veel geluk maar de waarheid is dat geld niet nodig is ten tijde van hoger bewustzijn als je kunt begrijpen dat je los bent van je gebondenheid aan het fysieke perspectief waarin je bestaat.

Ja, al deze projecties zijn waar vanuit het oude gebrek en tekortenparadigma, maar zijn niet waar vanuit het nieuwe paradigma waargenomen waarin we voor eenieder een zelfde maandelijks bedrag creëren.

 

Geld is niet verantwoordelijk voor de verziekte psyche in de mind van mensen. De verziekte psyche van gebrek en tekort is hier verantwoordelijk voor. En hebzucht en competitie natuurlijk. We moeten deze verziekte psyche genezen. Het verdwijnen van geld is geen noodzakelijke voorwaarde als oplossing voor dit walgelijke systeem. Als je de noodzaak voelt van het verdwijnen van geld is Jouw psyche niet genezen en heb je nog een lading aan projecties op geld dat in zichzelf helemaal niets doet en neutraal is.

Ja ik kan me een wereld zonder geld voorstellen, maar ‘zonder geld’ is geen voorwaarde voor mij. Ja, het walgelijke systeem verlaten, is dat wel. Ja het walgelijke huidige systeem moet imploderen. Laat het dus met rust en co-creëer het nieuwe samenleven vanuit het nieuwe paradigma. Houdt levenstoegang in gedeelde staat en als je snapt wat ik zeg, snap je dat deze transformatie helemaal niet over geld gaat: het gaat over de manier waarop we samen leven.

 

De waarheid van schuld
Mensen die een hypotheek bij hun bank hebben, hebben GEEN schuld bij hun banken… ze hebben schuld naar hun medemens toe. Doorgrond je dit?
Hun banken hebben tonnen geld uit het niets voor hun hypotheken gecreëerd: alleen de ‘rijken’ kunnen (hoge) hypotheken krijgen, de ‘armen’ niet. Daarom hebben ze GEEN schuld bij hun bank, maar naar hun medemens toe.

 

Het nieuwe paradigma omvat iedereen. Niemand wordt buitengesloten en alleen gelaten… dus voorzien we iedereen van levensimpulsen niet alleen de rijken… We creëren hetzelfde maandbedrag voor iedereen en bijvoorbeeld een éénmalige creatie van een ton… mensen die een hypotheek hebben, dienen hiermee hun banken af te lossen en de anderen hebben dan een ton.

 

Heb een goede ‘kruisiging’ allemaal. Het is mijn hartsverlangen dat iedereen volgend jaar tijdens de ‘feestdagen’ een dak boven het hoofd heeft en eten op tafel (en alle andere dagen ook natuurlijk).

In deze video verwoord ik mijn boodschap heel helder.

geld-tralies

 

 

 

Ook geplaatst op gedachtenvoer.nl

Money is the root of all evil?

geld

 

 

 

 

 

No the ones stating this are incorrect in what they are projecting on money. Money is not the root of all evil (but yes the current burdening systems are: the way money is created today causes all the collective problems). The root of all evil is our stolen direct access to Earth, Her resources, and each other talents. And the reality of the now is that access to life (shelter, food, etc.) is occupied in money.

What transformation will be here when money is left out? There is none absolutely none. And money will be replaced by another tool to power over, to control. That tool is already here: our stolen direct access to Earth by which your life force energy is robbed from you.

What do we all NEED: access to life (shelter, food, etc.) So give everyone enough and the same amount of money for this: which we call Existence Money (Bestaansgeld). There will be no poorness anymore and there will be no richness anymore in the old meaning of these concepts.

Leave money out and then? Is the sick psyche of people healed then? Do the poor have their shelter and food then? No bc still their direct free access to life, to Earth… Her resources and each others talents… is occupied. All current structures and institutes are here to sacrifice you (and me of course).

Its all about our direct access to life. You can stand for your own free access to life (and that of your fellow humans of course: I live from the I-in-We). Free and unburdened and unburdening life entrance is our natural protection from the power over, the control from others.

So now you know why you do not have free access to life. Stand for your own ffree access to life.

Projections I received from the old paradigm looking at money
– as long as someone has money there is someone who doesn’t have it so yes money = lack and inequity. End of story.
– live only as disconnected to it as you can until the time comes for it to pass away… talking about just changing currencies or the way we trade to fix anything is not going to do anything.
– what the hell do you think I am talking about? The entire system is jobs, schools, hospitals, police, military, government… it is ALL fake.
– you want to continue on in this system with your idea of currency and as I said that is a flawed way of thinking and not possible.
– This is what love and togetherness brings with currency okay…it’s called corruption (along with a photo of the pope…).
– if you are talking about money then I am not interested It is fake like everything else in this world and while it exists there will be NO new paradigm okay just more brokeness…you put high octane fuel in a broken down car??? The system needs to implode only then can we create a new one.
– seriously if you feel that way then good luck but the truth is in a time of higher consciousness there is no need for money when you can understand that you will have unchained from your bondage to the physical perspective you exist in.

Yes all this is true from the old paradigm of lack and shortage, but it is not the truth from the new paradigm where we create the same amount monthly for everyone. Money is transformed for years already.

Money is not responsible for the sick psyche in peoples mind. The sick psyche of lack and shortage is. And greediness and competition of course. We have to heal this sick psyche. Not necessary moving away from money is the solution to this filthy current system. When you feel the necessity of moving away from money your psyche isn’t healed yet and you have loads of projections on money which itself does do nothing.

Yes I can imagine a world without money, but to me its not a necessity. Yes leaving the filthy current system is. Yes the filthy current system has to implode. So leave it alone and co-create the new living togetherness from the new paradigm. Keep life entrance in a shared state and when you grasp what I’m saying you grasp this is not about money at all: this is about our living togetherness.

The truth about debt
People who have a mortgage with their banks, are NOT in debt with their banks… they are in debt with their fellow man. Do you comprehend this?
Their banks did create tons of money out of nothing for their mortgage: only the ‘rich’ can get this, the ‘poor’ cannot. So they are NOT in debt with their banks, but with their fellow man.

From the new paradigm we include everyone… so we provide life impulses for everybody not only for the rich… We create the same amount of money for everyone monthly for their life etrance (shelter, food, etc.)… and a once-only for example a ton… the ones with a mortgage can pay back their banks and the other have a ton.

It is my heartfelt longing that next year everyone has a shelter and food on the table during these days of the year (and all days of course).

And this vid is very clear about what I’m saying

 

Ook geplaatst op Why Not Me

Aangifte tegen ING (en andere private banken)

ING_bank

 

 

 

 

The truth about debt
People who have a mortgage with their banks, are NOT in debt with their banks… they are in debt with their fellow man. Do you comprehend this?
Their banks did create tons of money out of nothing for their mortgage: only the ‘rich’ can get this, the ‘poor’ cannot. So they are NOT in debt with their banks, but with their fellow man.

From the new paradigm we include everyone… so we provide life impulses for everybody not only for the rich… We create the same amount of money for everyone… for example a ton… the ones with a mortgage can pay back their banks and the other have a ton.

Wat gaat er nu transformeren als gevolg van de aangifte tegen de ING (of welke private bank dan ook?

De ‘verborgen’ boodschap is dat geldschepping bij de nederlandse bank zou moeten komen te liggen: bij de corporatie de Staat der Nederlanden dus. Het geldcreatiemoment transformeert niet: nee, geldschepping dient onder controle van de staat gebracht te worden.

Er is een gezegde wat zegt: wie het geldsysteem beheerst, beheerst de toekomst van een land… uiteindelijk. En dus wordt de verantwoordelijkheid voor geldschepping in handen gelegd van de corporatie de Staat der Nederlanden, de nederlandse bank. Logisch? Vanuit de NWO gezien wel ja.

Alle huidige banken dienen dezelfde ‘keizer’. Evenals dat iedere corporatie, dus ook de Staat der Nederlanden deze zelfde ‘keizer’ dient.

Het publieke imago van banken zou zijn dat ze nog altijd een overheidsinstelling zijn en dus betrouwbaar. Lees je goed mee? de overheid wordt hier dus (volledig ten onrechte) neergezet als betrouwbaar. Doordat de banken nu ‘de zwarte piet’ toegespeeld krijgen, is er eindelijk een schuldige aan te wijzen voor de crisis waar we met elkaar in zitten. En de (r)overheid gaat dat voor ons oplossen.

Alle maatregelen die we (de laatste tijd) afgekondigd zien worden door de (r)overheid daar liggen niet de banken aan ten grondslag. Wel de corporatie de Staat der Nederlanden.

Het is de Nederlandse Staat die ING gered heeft door er geld in te pompen. De Nederlandse Staat en de private banken: het is een 1-2tje (1-3tje: Vaticaan, Washington DC, en Londen, met andere woorden de Jezuïten).

Wat gaat er transformeren als geldschepping verlegd, en dus ook verengd, wordt naar de Nederlandse Bank: de bank van de corporatie de Staat der Nederlanden?

Op welke manier is de aangifte tegen de ING (en andere private banken) nu inzichtgevend en bewustmakend ten aanzien van het geldcreatiemoment?

Levengevende impulsen vanuit het levenstoegang paradigma
Het geldcreatiemoment dient te zijn: levenstoegang en niet het creëren van geld/levensruimte ten behoeve van hypotheken en leningen, waardoor de afstand tussen ‘rijk’ en ‘arm’ steeds groter wordt. Levenstoegang en voor eenieder het zelfde maandbedrag.

Geld en Samen Leven
Petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug

Stoppen Met Geld Aanmaken voor Selecte Groep
Petitie 1a: Wij eisen een onmiddellijk verbod op het ‘leven’ van geld bij banken

Voor Iedereen moet er een Ton Aangemaakt worden
Petitie 1b: Wij eisen een ton creatie voor iedereen

Is rente het issue?
Nee ook rente an sich is niet het issue. Zoals je nu weet, is het issue het creatieMOMENT van geld: geld creëren ten behoeve van hypotheken dient per direct te stoppen. Of deze geldschepping ten behoeve van hypotheken nu gebeurt door private banken of de centrale banken maakt helemaal niets uit. Geld moet uit het niets gecreëerd worden. Het geldcreatieMOMENT dient onze levenstoegang te zijn en voor eenieder hetzelfde bedrag. Geen afstand creëren dus tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Als iemand privé geld uitleent, is het prima dat h/zij daar een vergoeding, in de vorm van rente, voor vraagt.

Betaalde rente aan banken over hypotheken en leningen is teruggevorderd bij de belastingdienst.

Eenieder is mede-verantwoordelijk voor het laten bestaan van de huidige belast(end)e systemen en structuren, Er dient een 0-moment te komen. En dat 0-moment is NU. We dienen de huidige belast(end)e systemen en structuren te verlaten, verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen aandeel erin, vanuit het nieuwe paradigma waarnemen en als het ware terug kijken naar de shit die als gevolg van het oude paradigma ontstaan is en vandaaruit de shit oplossen. De shit is niet op te lossen BINNEN de huidige belast(end)e systemen en structuren. Ook niet BINNEN de banken. Dat de huidige werking van de banken niet klopt, is al jaren bekend en toch kon, en kan nog steeds, geldschepping ten behoeve van hypotheken en leningen door blijven gaan. Er is geen onwetendheid, al jaren niet meer.

 

Ik heb de Life Academy from the New Paradigm – Homeschooling ont-wikkeld. Ik stel hier informatie beschikbaar voor ouders, begeleiders, en jongeren die zich willen bijscholen vanuit Levenstoegang.

Ik nodig jou uit de link naar de Life Academy te verspreiden naar alle hoofden van scholen en teachers in jouw directe omgeving en natuurlijk ook naar burgermeesters en ‘rechtsbeschermers’, waarbij je aan kunt geven dat het programma in opbouw is. Regelmatig terugkomen voor nieuw studie-materiaal is dus nodig.

Dit programma kan ook verspreid worden naar mensen die in de huidige belastende instituten en systemen werken. En verder natuurlijk naar eenieder die belangstelling heeft voor dit programma.

If you are really done with the old, so you are not in protection mode anymore, why you did the things you did until now in your life as elder, teacher or youngster… if you are not in protection mode anymore, and you want to attend The Life Academy from the New Paradigm, feel free to join this Homeschooling program. This is homestudy. You receive tools how to be an elder, teacher or youngster from the New Paradigm from free entrance to life, how to let life entrance in a shared state and to protect this way of living togetherness.

Homeschooling

Hieronder volgt het programma

Blok 1. The New Paradigm – Levenstoegang vanuit vrij en onbelast(end) samen leven
Blok 2. Natural Law – Do No Harm
Blok 3. Real Life Case Studies

 

Ook geplaatst op Why Not Me

Wij eisen onze Levenstoegang terug

Een uitnodiging aan mensen die vóór ‘basisinkomen’ zijn, vanuit hun eigen bron waar te nemen, zodat ze zien dat hun levenstoegang weggeroofd wordt, terwijl deze er AL is en dus in geroofde staat is. Wij eisen een omdraaiing van de geroofde staat van onze levenstoegang: wij eisen onze levenstoegang terug.

Onze gezamenlijke levenstoegang kost dus niets. Maar toch hebben we het niet. Dus het wordt iedere dag weer opnieuw van je en ons geroofd.

Dit betekent dat het perspectief dan ook omkeert. Het gaat niet om het oplossen van armoede, maar om: die niet meer moedwillig te creëren via de weigering om onze levenstoegang zelf in het aanmaken van geld uit te drukken.

‘Basisinkomen’ biedt geen vrij en onbelast(end) samen leven. De politiek steggelt al jaren (echt al 10tallen jaren) over hoe ‘basisinkomen’ te financieren, maar dat is grote onzin.

‘Basisinkomen’ biedt toegang tot leven: dak boven je hoofd, voeding, schoon drinkwater, kleding, warmte, etc. Maar het biedt geen vrij en onbelast(end) samen leven. ‘Basisinkomen’ gaat over herverdelen van geld en belastingen.

Dat is het onderscheid met the one programmingrule. Belastingen zijn onnodig en bovendien zijn ze illegaal. The one programmingrule is de verdieping van het ‘basisinkomen’ zou je kunnen zeggen. Er hoeft niet gefinancierd te worden. Bovendien betreft het geen inkomen: het x-maandbedrag dat we dienen te ontvangen, is een vergoeding voor het feit dat direct samen leven in beslag genomen is. Deze inbeslagname dient hersteld te worden. En dat kan door middel van the one programmingrule: toegansgeld. Wat helemaal niets kost. Slechts 1 programmeerregel in een bank applicatie. Een getal. Voldoende om fysiek in leven te kunnen zijn. Als huren stijgen, dan verhogen we dus het x-maandbedrag.

Het x-maandbedrag kan dus gewoon voor ons gecreëerd worden: we creëren het zelf, want wijzelf zijn de tegenwaarde van dit bedrag. Het creëren van dit x-maandbedrag dient het enige creatie-moment van geld te zijn. Niet geld creëren voor hypotheken en leningen, voor de rijken. Armen kunnen niet eens een hypotheek en/of lening krijgen. Dat onderscheid dient op te lossen. Met the one programmingrule is alle onderscheid opgelost: we ontvangen maandelijks allemaal evenveel toegangsgeld.

Toegangsgeld kan toegepast worden bij alles waartoe we echt toegang NODIG hebben, zoals toegang tot zorg.

Het is belangrijk om deze essentie te doorvoelen. Levenstoegang wordt voor onze neus weggeroofd en we moeten haar terug eisen. Dit kan werkelijk, wereldwijd, in 1 dag geïmplenteerd worden. Als je dit doorleefd beseft en begrijpt dat je levenstoegang, die van jou is/je geboorterecht is, dan ga je vanuit de bron/essentie je levenstoegang terug eisen. En niet opnieuw weer naar een slap aftreksel grijpen, waardoor er iets lijkt! te veranderen, maar niets wezenlijks transformeert. We hebben het besef nodig: levenstoegang is ons geboorterecht, en het is al van ons, maar het wordt voor onze neus weggeroofd met alle rampzalige gevolgen van dien.

Omdat wij al jaren vanuit dit bewustzijn communiceren (en hier ook naar leven) hebben wij aangifte gedaan van dit feit bij de politie en overheden hiervan op de hoogte gesteld.

De transitionele stappen die nodig zijn, hebben we ook uitgeschreven en zijn voor eenieder na te lezen.

En inderdaad:
Het allereeste dat nu NODIG is, is de mededeling van onze ‘regering’, die ons dient te faciliteren dat helemaal niemand meer uit hun huis gezet mag worden.

Arbeidsplicht in bijstand is schending mensenrechten

VANUIT LEVENSTOEGANG IS DIT HELEMAAL NIET MEER NODIG! MAKE YOUR CHOICE: HOE WIL JE SAMEN LEVEN?
UITSPRAAK HOGE RAAD : KLAAG AMBTENAREN INDIVIDUEEL AAN WEGENS OPLEGGEN DWANGARBEID, arbeidsplicht in bijstand is schending mensenrechten !! July 19, 2013


UITBUITING, HET NIEUWE WERKEN – DWANGARBEID, of te wel UITBUITING is niet de oplossing om de economie weer gezond te krijgen. Werk… July 19, 2013


See all articles…


Authorizations, license

Visible by: Everyone (public).
All rights reserved
800 visits

UITSPRAAK HOGE RAAD : KLAAG AMBTENAREN INDIVIDUEEL AAN WEGENS OPLEGGEN DWANGARBEID, arbeidsplicht in bijstand is schending mensenrechten !!

Dwangarbeid is een misdaad, staat op gespannen voet met het grondwettelijk recht op vrije arbeidskeuze én met Internationale mensenrechten verdragen.
(artikel 365 wetboek van strafrecht) en EVRM, Europees Verdrag Rechten van de Mens.

Ambtenaren van gemeentediensten handelen in de strijd met de wet en daarom kunnen bijstandsgerechtigden ambtenaren individueel dus persoonlijk aanklagen wegens ambtsmisbruik.
Dit betekent dat u de betrokken persoon bij naam en toenaam noemt, dat u verklaart dat deze persoon zich schuldig maakt aan een misdaad – artikel 365 – én schending mensenrechten dat hij of zij van beroep ambtenaar is..!!

Lees meer